การต่อต้านการทุจริต

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือรายงานการกระทำอันมิชอบไปยังกรรมการอิสระ
หรือคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้