เกี่ยวกับเรา

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
จากเทคโนโลยีชีวภาพด้วยใจรัก

        บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS เติบโตขึ้นจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างองค์กรตั้งแต่ปี 2554 ภายใต้มาตรฐานระบบ GMP และ HACCP แต่ด้วยการแข่งขันอย่างรุนแรง ประกอบกับต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้น เราจึงพัฒนาธุรกิจไปสู่การเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น

       เราสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อทุ่มเทให้กับงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากการคัดเลือกจุลินทรีย์ เช่น Bacillus ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยโปรตีน เริ่มนำโพรไบโอติกกลุ่ม Lactic acid bacteria เช่น Lactobacillus มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ โดยเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเก็บตัวอย่างมาคัดแยกจุลินทรีย์ที่ดี มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นำมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเริ่มต้นจากจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม และฟาร์มปศุสัตว์

        จากนั้นจึงนำทรัพยากรจุลินทรีย์ที่เก็บรวบรวมไว้ในคลัง มาใช้พัฒนาคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้เรายังนำความมุ่งมั่นที่อยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโพรไบโอติกเพื่อดูแลสุขภาพผู้คน

        ปัจจุบัน SAS สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับคน สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจโดยตรง ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นต้นกำเนิดของอาหารที่ดี คัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะกับสภาพอากาศ วิถีชีวิตของคนไทย และมีประสิทธิภาพจนถึงมือผู้บริโภค

         เราเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ก้าวหน้า พัฒนาความรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขับเคลื่อนด้วยผู้คนซึ่งมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน ให้พื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่และมีบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างเพื่อสนับสนุนศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทุกคน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์ พร้อมเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่างไม่รู้จบ

เราเติบโตขึ้นจากผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
สู่ผู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
แขนงจุลินทรีย์ โดยทีมที่ทุ่มเทและเชี่ยวชาญ

ประวัติองค์กร

วิสัยทัศน์

ส่งมอบการดูแลสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้แก่สิ่งที่เรารักผ่านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาจุลินทรีย์

พันธกิจ

สร้างสรรค์เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ความยั่งยืน

เติบโตพร้อมเพื่อนร่วมทีม

ลงมือทำทุกสิ่งด้วยความรักจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สนุกกับการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลากหลายด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการทำงานอย่างทุ่มเท และผลตอบแทนที่ได้รับต้องมาจากคุณค่าที่เรามอบให้อย่างแท้จริง

เติบโตพร้อมชุมชน

นำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็เปิดรับผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรผู้ผลิตที่มีความรัก มีแนวคิดแบบเดียวกัน เพื่อพาสังคมและชุมชนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเรา

เติบโตพร้อมสังคม

ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่ทำให้สังคมพัฒนาไปพร้อมกันด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่เราเชี่ยวชาญ

โครงสร้างองค์กร

จริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมต่อองค์กร

เรายึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ มีมาตรการป้องกันการทำผิดกฎหมายซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมภายนอก

จริยธรรมต่อลูกค้า

เราตระหนักถึงสินค้าและบริการที่เป็นมาตรฐาน ลูกค้าสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ มีระบบควบคุมการผลิตภายในที่ดี ให้ข้อมูลสินค้าถูกต้องครบถ้วน เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

จริยธรรมต่อพนักงาน

เราคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ สนับสนุนเครื่องมือการทำงานที่ถูกลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

จริยธรรมต่อคู่ค้าทางธุรกิจ

เราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจและคู่แข่งด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือพิจารณาผลตอบแทนให้คู่ค้าอย่างไม่เป็นธรรม และปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับของคู่ค้าทางธุรกิจ

จริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ใส่ใจสุขอนามัย ความปลอดภัยในชุมชน จัดกิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะเอื้ออาทรต่อสังคม

นโยบายคุณภาพ และความปลอดภัย

มุ่งเน้นผลิตสินค้านวัตกรรม และระดับบริการเหนือมาตรฐานส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่า
เพื่อสร้างความพึงพอใจและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพ และพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่มาตรฐานระดับสากล