เกี่ยวกับเรา

เป็นเวลากว่าทศวรรษที่เราตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล ควบคู่ไปกับ mega trend ในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายให้การดูแลสุขภาพองค์รวมที่สอดรับกับวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนเพื่อความสุขที่ยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ตอบโจทย์อย่างรอบด้าน

จากความมุ่งมั่นที่อยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในปัจจุบัน SAS ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในด้านต่างๆมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาร่วมกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานวิชาการ ไปจนถึงสถาบันชั้นนำระดับประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนอย่างยั่งยืน

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
จากเทคโนโลยีชีวภาพด้วยใจรัก

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ที่เติบโตขึ้นมาจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างองค์กรตั้งแต่ปี 2554 ภายใต้มาตรฐานระบบ GMP และ HACCP เราริเริ่มนำเทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์มาเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรดั้งเดิมของบริษัท เพื่อต่อยอดสิ่งใหม่ๆ ผ่านการทุ่มเทให้กับงานค้นคว้าวิจัย โดยเริ่มต้นจากจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตร ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากนำองค์ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

เราเติบโตขึ้นจากผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
สู่ผู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
แขนงจุลินทรีย์ โดยทีมที่ทุ่มเทและเชี่ยวชาญ

ประวัติองค์กร

วิสัยทัศน์

ส่งมอบการดูแลสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้แก่สิ่งที่เรารักผ่านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาจุลินทรีย์

พันธกิจ

สร้างสรรค์เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ความยั่งยืน

เติบโตพร้อมเพื่อนร่วมทีม

ลงมือทำทุกสิ่งด้วยความรักจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สนุกกับการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลากหลายด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการทำงานอย่างทุ่มเท และผลตอบแทนที่ได้รับต้องมาจากคุณค่าที่เรามอบให้อย่างแท้จริง

เติบโตพร้อมชุมชน

นำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็เปิดรับผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรผู้ผลิตที่มีความรัก มีแนวคิดแบบเดียวกัน เพื่อพาสังคมและชุมชนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเรา

เติบโตพร้อมสังคม

ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่ทำให้สังคมพัฒนาไปพร้อมกันด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่เราเชี่ยวชาญ

โครงสร้างองค์กร

จริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมต่อองค์กร

เรายึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ มีมาตรการป้องกันการทำผิดกฎหมายซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมภายนอก

จริยธรรมต่อลูกค้า

เราตระหนักถึงสินค้าและบริการที่เป็นมาตรฐาน ลูกค้าสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ มีระบบควบคุมการผลิตภายในที่ดี ให้ข้อมูลสินค้าถูกต้องครบถ้วน เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

จริยธรรมต่อพนักงาน

เราคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ สนับสนุนเครื่องมือการทำงานที่ถูกลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

จริยธรรมต่อคู่ค้าทางธุรกิจ

เราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจและคู่แข่งด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือพิจารณาผลตอบแทนให้คู่ค้าอย่างไม่เป็นธรรม และปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับของคู่ค้าทางธุรกิจ

จริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ใส่ใจสุขอนามัย ความปลอดภัยในชุมชน จัดกิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะเอื้ออาทรต่อสังคม

นโยบายคุณภาพ และความปลอดภัย

มุ่งเน้นผลิตสินค้านวัตกรรม และระดับบริการเหนือมาตรฐานส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่า
เพื่อสร้างความพึงพอใจและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพ และพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่มาตรฐานระดับสากล