กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและอาหารสัตว์คุณภาพพรีเมียม

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและอาหารสัตว์คุณภาพพรีเมียม

บริษัท SAS นั้น เราดําเนินธุรกิจที่ครอบคลุมการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์โดยคํานึงถึงหลักการ maintain microbiome มาโดยตลอด เริ่มต้นจากวัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค อาหารเสริมผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกในสัตว์ปศุสัตว์ทั้งในสัตว์ปีก สุกร ฯลฯ ที่มุ่งเน้นสร้างไมโครไบโอมที่ดีในตัวสัตว์ ผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวมช่วยให้การย่อยอาหารมีประสิทธิภาพลดของเสียที่นําไปสู่ความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ และในเรื่องสภาพแวดล้อมภายในฟาร์ม SAS มีผลิตภัณฑ์ Micro Klean ตัวช่วยที่เข้าไปปรับความสมดุลจุลินทรีย์ในสภาวะนั้นๆ นําไปสู่ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ ความสกปรกที่ลดลง