fbpx

SAS ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อยอดผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกและพรีไบโอติก 

author : SAS Team

News & Events

Date : 27 OCT 22

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับทีมวิจัยและคณจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ดร. อมร โอวาทวกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด และนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมหารือแนวทางเพื่อต่อยอดสร้างโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากงานวิจัยเห็ดนางฟ้าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิตา แจ่มยวง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

พร้อมเยี่ยมชมศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบครบวงจรให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยและฐานะ ลดภาระดูแลผู้เจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

อีกทั้งยังเข้าชมศูนย์สมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence Platform ควบคุมคุณภาพการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ส่งเสริมความเป็นเกษตรอัจฉริยะที่สามารถเพาะปลูกสมุนไพรให้มีคุณภาพสูงตามความต้องการของตลาด  

SAS เห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงทุ่มเท ผลักดันงานวิจัยที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อนำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีแผนขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรไบโอติกเพื่อรองรับตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

Facebook