สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
จากเทคโนโลยีชีวภาพด้วยใจรัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและอาหารสัตว์คุณภาพพรีเมียม

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม

ดูเพิ่มเติม

        บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS เติบโตขึ้นจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างองค์กรตั้งแต่ปี 2554 ภายใต้มาตรฐานระบบ GMP และ HACCP แต่ด้วยการแข่งขันอย่างรุนแรง ประกอบกับต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้น เราจึงพัฒนาธุรกิจไปสู่การเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น

        เราสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อทุ่มเทให้กับงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากการคัดเลือกจุลินทรีย์ เช่น Bacillus ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยโปรตีน เริ่มนำโปรไบโอติกกลุ่ม Lactic acid bacteria เช่น Lactobacillus มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ โดยเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเก็บตัวอย่างมาคัดแยกจุลินทรีย์ที่ดี มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นำมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเริ่มต้นจากจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม และฟาร์มปศุสัตว์

        จากนั้นจึงนำทรัพยากรจุลินทรีย์ที่เก็บรวบรวมไว้ในคลัง มาใช้พัฒนาคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้เรายังนำความมุ่งมั่นที่อยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรไบโอติกเพื่อดูแลสุขภาพผู้คน

        ปัจจุบัน SAS สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับคน สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจโดยตรง ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นต้นกำเนิดของอาหารที่ดี คัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะกับสภาพอากาศ วิถีชีวิตของคนไทย และมีประสิทธิภาพจนถึงมือผู้บริโภค

         เราเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ก้าวหน้า พัฒนาความรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขับเคลื่อนด้วยผู้คนซึ่งมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน ให้พื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่และมีบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างเพื่อสนับสนุนศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทุกคน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์ พร้อมเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่างไม่รู้จบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

ดูเพิ่มเติม

เราเติบโตขึ้นจากผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
สู่ผู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
แขนงจุลินทรีย์ โดยทีมที่ทุ่มเทและเชี่ยวชาญ

ประวัติองค์กร

2554
ก่อตั้งบริษัท

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เพื่อดำเนินการธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้กับโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทย

เน้นงานด้านการขายสินค้าคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

2555-2556
ขยายการลงทุน

โรงงานผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพสินค้า

เพิ่มเงินลงทุนเพื่อเพิ่มช่องทางการขายไปยังต่างประเทศ

2557-2558
สร้างตราสินค้า

ปี 2557 เพิ่มการลงทุนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์

ปี 2558 ขยายสายผลิตภัณฑ์ปลาป่นคุณภาพพรีเมียมภายใต้แบรนด์ “แปซิฟิก บลู” และ “แปซิฟิก ไวท์”

สื่อสารตัวตนผ่านช่องทางต่างๆ แบบ Offline รวมถึงการออกงาน Event

2559-2560
พัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์

ปี 2559 ดำเนินการหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในเครือ SAS Group เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์

ปี 2560 วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบำบัดน้ำและสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและมาตรฐานต่างๆ และเริ่มเน้นการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทาง online

2561-2562
การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สังคม

ปี 2561 วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำสำหรับครัวเรือน ขยายสายการผลิตเสริมอาหารโปรไบโอติกครบวงจร

ปี 2562 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพิ่มบริการด้านสื่อประชาสัมพันธ์

ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

2563
พัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์

ปี 2563 วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อสุขภาพสำหรับคน สัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ blissly และ pawly รองรับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2564-2565
พัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์

ปี 2564 วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อลดใช้ยาปฏิชีวนะ

ปี 2565 เพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ blissly เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย และเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์

อนาคต
เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านชีวนวัตกรรม

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพิ่มการบริการทุกทิศทาง และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านชีวนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความสุข

วิสัยทัศน์

ส่งมอบการดูแลสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้แก่สิ่งที่เรารักผ่านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาจุลินทรีย์

พันธกิจ

สร้างสรรเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ความยั่งยืน

เติบโตพร้อมเพื่อนร่วมทีม

ลงมือทำทุกสิ่งด้วยความรักจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สนุกกับการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลากหลายด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการทำงานอย่างทุ่มเท และผลตอบแทนที่ได้รับต้องมาจากคุณค่าที่เรามอบให้อย่างแท้จริง

 

เติบโตพร้อมชุมชน

นำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็เปิดรับผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรผู้ผลิตที่มีความรัก มีแนวคิดแบบเดียวกัน เพื่อพาสังคมและชุมชนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเรา

เติบโตพร้อมสังคม

ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่ทำให้สังคมพัฒนาไปพร้อมกันด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่เราเชี่ยวชาญ

โครงสร้างองค์กร

จริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมต่อองค์กร

เรายึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ มีมาตรการป้องกันการทำผิดกฎหมายซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมภายนอก

จริยธรรมต่อลูกค้า

เราตระหนักถึงสินค้าและบริการที่เป็นมาตรฐาน ลูกค้าสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ มีระบบควบคุมการผลิตภายในที่ดี ให้ข้อมูลสินค้าถูกต้องครบถ้วน เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

จริยธรรมต่อพนักงาน

เราคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ สนับสนุนเครื่องมือการทำงานที่ถูกลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

จริยธรรมต่อคู่ค้าทางธุรกิจ

เราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจและคู่แข่งด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือพิจารณาผลตอบแทนให้คู่ค้าอย่างไม่เป็นธรรม และปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับของคู่ค้าทางธุรกิจ

จริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ใส่ใจสุขอนามัย ความปลอดภัยในชุมชน จัดกิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะเอื้ออาทรต่อสังคม

One Stop Service For Feed Business

บริการทุกความช่วยเหลือเพื่อให้พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศได้เข้าถึงตลาดการค้าประเทศไทย โดยให้คำปรึกษาเรื่องการตลาด บริการด้านการขนส่งกระจายสินค้า บริการด้านการติดต่อกับหน่วยงานของภาครัฐทุกขั้นตอน ตั้งแต่เอกสารจดทะเบียน ด้วยความเชี่ยวชาญขององค์กร เราสามารถประสานงานกับพันธมิตรที่ชำนาญและเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ทุกก้าวธุรกิจของคุณไร้ข้อจำกัด

 

ดูเพิ่มเติม

นโยบายคุณภาพ

มุ่งเน้นสินค้านวัตกรรมและระดับบริการที่เหนือมาตรฐาน
ส่งมอบคุณค่าสร้างความพึงพอใจด้วยทีมงานมืออาชีพอย่างยั่งยืนสู่ระดับสากล