ผู้เชี่ยวชาญที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
จากเทคโนโลยีชีวภาพด้วยใจรัก

        บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS เติบโตขึ้นจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงฟาร์มปศุสัตว์ทั่วประเทศเมื่อปี 2554 จนได้รับการรับรองระบบ GMP และ HACCP เราลงทุนกับงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพแขนงจุลินทรีย์มาต่อยอดร่วมกับทีม R&D ที่เชี่ยวชาญและทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง

เราเติบโตขึ้นจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสู่ผู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพแขนงจุลินทรีย์โดยทีมที่ทุ่มเทและเชี่ยวชาญ

        ปัจจุบัน SAS สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพสำหรับคน สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจโดยตรง ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นต้นกำเนิดของอาหารที่ดี คัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะกับสภาพอากาศ วิถีชีวิตของคนไทย และมีประสิทธิภาพจนถึงมือผู้บริโภค

       เราเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ก้าวหน้า ขับเคลื่อนด้วยผู้คนซึ่งมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน ให้พื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่และมีบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างเพื่อสนับสนุนศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทุกคน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรวมถึงการบริการทุกทิศทาง 

ประวัติองค์กร

วิสัยทัศน์

Caring for the ones we love
ส่งมอบการดูแลและใส่ใจให้กับสิ่งที่เรารักด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาจุลินทรีย์

พันธกิจ

  • ลงมือทำผลิตภัณฑ์ด้วยใจรัก
  • ผสานกับองค์ความรู้ที่เราเชี่ยวชาญ
  • จุดประกายให้สังคมเปลี่ยนแปลง
  • ก่อเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างองค์กร

จริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมต่อองค์กร

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย บริหารจัดการด้วยคุณธรรม โดยใช้วิจารณญาณในการทำธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลให้สามารถตรวจสอบได้ มีมาตรการป้องกันการทำผิดกฎหมายและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมภายนอก สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต มีระบบควบคุมการคอรัปชั่นและควบคุมการติดสินบนข้าราชการที่ทุจริตอย่างเคร่งครัด

จริยธรรมต่อลูกค้า

ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมจิตสำนึกตามจรรยาบรรณธุรกิจ ให้เกียรติลูกค้าด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานและเข้มงวดกับคุณภาพสินค้า ลูกค้าสามารถสอบกลับได้ มีระบบควบคุมการผลิตภายในที่ดี เอาใจใส่ลูกค้าอย่างเท่าเทียม ผู้บริหารและพนักงานให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าอย่างจริงใจ เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

จริยธรรมต่อพนักงาน

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงานต้องทำความเข้าใจถึงภาระหน้าที่ของตน เรียนรู้ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน สนับสนุนเครื่องมือการทำงานที่ถูกลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เสริมจิตสำนึกพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรให้มีความรับผิดชอบ มีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาผลงาน มีระบบประเมินการปฏิบัติงานที่กำหนดรางวัลและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน

จริยธรรมต่อคู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจและคู่แข่งด้วยความยุติธรรม สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค สร้างความไว้ใจซึ่งกันและกัน เพื่อความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารและพนักงานต้องดำเนินงานด้วยความโปร่งใส กำหนดขั้นตอนชัดเจน ไม่แสวงหาข้อมูลภายในหรือความลับทางการค้าของคู่ค้า ไม่จำกัดการค้าโดยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือพิจารณาผลตอบแทนให้คู่ค้าอย่างไม่เป็นธรรม และต้องปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับของคู่ค้าทางธุรกิจ

จริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยิ่งยวด ผู้บริหารและพนักงานต้องใส่ใจสุขอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน โดยบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะเอื้ออาทรต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นประโยชน์เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวอย่างยั่งยืน ร่วมปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนตลอดจนสังคมและประเทศชาติ

ความยั่งยืน

เติบโตพร้อมเพื่อนร่วมทีม

ลงมือทำทุกสิ่งด้วยความรักจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สนุกกับการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลากหลายด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการทำงานอย่างทุ่มเท และผลตอบแทนที่ได้รับต้องมาจากคุณค่าที่เรามอบให้อย่างแท้จริง

 

เติบโตพร้อมชุมชน

นำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็เปิดรับผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรผู้ผลิตที่มีความรัก มีแนวคิดแบบเดียวกัน เพื่อพาสังคมและชุมชนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเรา

เติบโตพร้อมสังคม

ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่ทำให้สังคมพัฒนาไปพร้อมกันด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่เราเชี่ยวชาญ

One Stop Service For Feed Business

บริการทุกความช่วยเหลือเพื่อให้พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศได้เข้าถึงตลาดการค้าประเทศไทย โดยให้คำปรึกษาเรื่องการตลาด บริการด้านการขนส่งกระจายสินค้า บริการด้านการติดต่อกับหน่วยงานของภาครัฐทุกขั้นตอน ตั้งแต่เอกสารจดทะเบียน ด้วยความเชี่ยวชาญขององค์กร เราสามารถประสานงานกับพันธมิตรที่ชำนาญและเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ใช่ ช่วยให้ทุกก้าวธุรกิจของคุณไร้ข้อจำกัด

 

ดูเพิ่มเติม

นโยบายคุณภาพ

มุ่งเน้นสินค้านวัตกรรมและระดับบริการที่เหนือมาตรฐาน
ส่งมอบคุณค่าสร้างความพึงพอใจด้วยทีมงานมืออาชีพอย่างยั่งยืนสู่ระดับสากล