fbpx

เวชภัณฑ์กระตุ้นการกินทำให้สัตว์กินอาหารได้ถึงเป้า

ระบบการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายพันธุ์ การจัดการโรงเรือนต่างๆ เราสามารถดูแลจัดการได้ยกเว้นสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่อย่างไรเราก็สามารถปรับการเลี้ยงคุณภาพอาหารหรือสัดส่วนโภชนะให้เหมาะสมกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อตัวสัตว์ได้ หรือเราก็จัดการเพิ่มความน่ากินของอาหารได้โดยเลือกสารเสริมหรือสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เข้ามาใช้ในสูตรอาหารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ เช่น ฤดูร้อนการกินอาหารได้น้อยลงและความร้อนในตัวสัตว์นั้นจะส่งผลถึงการเจริญเติบโตของสัตว์ ดังนั้น การเพิ่มโภชนะให้ข้นขึ้นรวมถึงการลดแหล่งพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตลงก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ หรือการให้สัตว์ตอบสนองต่อการกินอาหารได้มากขึ้นก็ทำได้โดยเพิ่มนิวคลีโอไทด์บริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นระบบประสาทรับสัมผัสรสชาดได้อย่างชัดเจน จึงส่งผลทำให้กระตุ้นการกินได้เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตสัตว์คุณภาพดีขึ้น

นิวคลีโอไทด์ คืออะไร

นิวคลีโอไทด์ เป็นโครงสร้างพื้นฐานของกรดนิวคลีอิกซึ่งประกอบด้วย นิวคลีโอไซด์กับหมู่ฟอสเฟต โดยนิวคลีโอไซด์ (neucleoside) ประกอบด้วย ไนโตรจีนัสเบส (nitrogenous base ; เรียกสั้นๆว่าเบส) กับน้าตาลเพนโทส(มีคาร์บอน 5 โมเลกุล) ทั้งนี้เบสแบ่งตามโครงสร้างได้ 2กลุ่มคือ
1.ไพริมิดีน (Pyrimidine) : ไซโตซีน(C) ไทมีน (T) ยูราซิล(U)
2.พิวรีน (Purine) : อะดีนีน (A) กวานีน (G)
นิวคลีโอไทด์เป็นโครงสร้างหลักของ DNA และRNA มีความสำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายเป็นส่วนสำคัญในขบวนการแบ่งตัวของเซลล์และสร้างเซลล์ใหม่ให้สมบูรณ์ จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกมีมากที่สุดในนมมารดาและนมน้ำหลือง

นิวคลีโอไทด์ ที่มีความสามารถเพิ่มรับรู้รสชาดที่สำคัญคือ IMP และ GMP โดยที่ GMP มีความสามารถเพิ่มการรับรู้มากกว่า IPM แตการรับรู้รสชาด ของนิวคลีโอไทด์จะต้องอาศัย glutamed เพิ่มช่องต่อมรับรสด้วยตามธรรมชาติ เราจะพบ อัตราส่วน ของ IMP:GMP = 50:50 หรือ A 50:50

ปัจจุบันตุ่มรับความรู้สึกอร่อยจะถูกกระตุ้นโดยกลูตาเมต (glutamate) เเละนิวคลีโอไทด์ (หรือโมเลกุลย่อยที่เรียงกันเป็นดีเอ็นเอ) และตุ่มรับความรู้สึกในลิ้นเเละคอจะไม่ได้ให้ความรู้สึกของรส เเต่จะให้ความรู้สึกพึงพอใจในอาหาร ทั้ง กลูตาเมต เเละ นิวคลีโอไทด์ ได้เเก่อะดีโนไซด์ (adenosine), ADP (adenosine diphosphate), ATP (adenosine triphosphate), เเละ UTP (uridinetriphosphate)เป็นสารที่หลั่งโดยปลายประสาท (neurotransmitter)เเละสามารถกระตุ้นเซลล์ประสาท ต่อมประสาทรับความรู้สึก หรือเซลล์ต่างๆ ที่บนผิวเซลล์ของมันก็มีจุดที่สามารถถูกกระตุ้น (receptor) โดย กลูตาเมต,อะดีโนไซด์, ADP, ATP, หรือ UTP

ความลับ ของ ความอร่อย

เรามีสูตรเฉพาะตัวในการกระตุ้นการกินและการรับรู้ความอร่อยของสัตว์ มีการปรับสัดส่วนของนิวคลีโอไทด์ที่เหมาะสม มีการกระตุ้นการกินและความอร่อยอย่างชัดเจน สังเกตจากกระตุ้นการหลั่งน้ำลายท้ำให้อัตราการกินสม่ำเสมอแต่อย่างไรก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรใส่วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์และให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ได้ในปริมาณที่เหมาะสมต่อตัวสัตว์และต้นทุนการผลิตที่ตั้งไว้

ออพติเมท : นิวคลีโอไทด์บริสุทธิ์ 100% ที่สามารถกระตุ้นระบบประสาทรับสัมผัสรสชาดได้อย่างชัดเจน มีผลทำให้กระตุ้นการกินได้เพิ่มขึ้นอีกทั้งเสริมนิวคลีโอไทด์ในร่างกาย ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์โดยเฉพาะ