SAS ร่วมกับสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จ. นครปฐม จัดสัมมนาวิชาการการใช้โปรไบโอติกเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม 

[ux_banner bg=”11974″ bg_size=”original”][/ux_banner] [row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center” padding=”20px 0px 0px 0px”][col span=”4″ span__sm=”8″ align=”left”]

author : SAS Team

[/col] [col span=”2″ span__sm=”4″ align=”center”][ux_text text_align=”left” text_align__sm=”left”]

News & Events

[/ux_text][/col] [col span=”2″ span__sm=”6″ align=”center”][ux_text text_align__sm=”left”]

Date : 2 NOV 22

[/ux_text][/col] [col span=”3″ span__sm=”6″][share title=”Share On” style=”small” align=”right” scale=”87″][/col][/row] [gap][row h_align=”center”][col span=”8″ span__sm=”12″]

โรคเต้านมอักเสบในแม่โคนมส่งผลให้เต้านมและน้ำนมเกิดการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากปกติซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก เนื่องจากแม่โคที่ป่วยเป็นโรคเต้านมอักเสบทำให้คุณภาพน้ำนมลดลง เกษตรกรไม่สามารถจําหน่ายน้ำนมได้และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่ายาค่าดูแลรักษาแม่โคนมที่เป็นโรคเต้านมอักเสบอีกด้วย นอกจากนี้แม่โคที่เคยเป็นเต้านมอักเสบส่วนใหญ่มักจะกลับมาผลิตน้ำนมได้น้อยกว่าเดิม ซึ่งคิดเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ต้นทุนในการผลิตน้ำนมดิบสูงขึ้น 

 

[row_inner style=”small”][col_inner span=”6″ span__sm=”12″][ux_image id=”11969″][/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″][ux_image id=”11970″][/col_inner][/row_inner]

บริษัท​ สยาม​ อะกริ​ ​ซัพพลาย​ จำกัด​ หรือ SAS ร่วมกับ​ สหกรณ์​โคนมกำแพงแสน​ จังหวัดนครปฐม จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนักวิชาการเฉพาะทางสำหรับสัตว์บกทางบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ให้ความรู้ คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมที่ไม่ถึงตามเกณฑ์ด้วยการเสริมโปรไบโอติก นวัตกรรมจุลินทรีย์จากธรรมชาติเพื่อลดปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนม ลดปัญหาเต้านมอักเสบในแม่โคนม และสุขภาพที่ยังยืนในระยะยาว รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรภายในงานสัมมนา 

[row_inner style=”small”][col_inner span=”6″ span__sm=”12″][ux_image id=”11971″][/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″][ux_image id=”11972″][/col_inner][/row_inner]

SAS หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้เสริมจุลินทรีย์ดีที่มีประโยชน์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเสริมสร้างสุขภาพของโคนมให้แข็งแรงในระยะยาว ด้วยนวัตกรรมด้านจุลินทรีย์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เราเชี่ยวชาญ สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อทุ่มเทให้กับงานค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีทีมวิจัยเฉพาะด้านเชี่ยวชาญศึกษาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยดูแล เพื่อความปลอดอย่างยั่งยืนทั้งคนและสัตว์ 

[/col][/row]