SAS ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อยอดผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกและพรีไบโอติก 

[ux_banner bg=”11951″ bg_size=”original”][/ux_banner] [row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center” padding=”20px 0px 0px 0px”][col span=”4″ span__sm=”8″ align=”left”]

author : SAS Team

[/col] [col span=”2″ span__sm=”4″ align=”center”][ux_text text_align=”left” text_align__sm=”left”]

News & Events

[/ux_text][/col] [col span=”2″ span__sm=”6″ align=”center”][ux_text text_align__sm=”left”]

Date : 27 OCT 22

[/ux_text][/col] [col span=”3″ span__sm=”6″][share title=”Share On” style=”small” align=”right” scale=”87″][/col][/row] [gap][row h_align=”center”][col span=”8″ span__sm=”12″]

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับทีมวิจัยและคณจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ดร. อมร โอวาทวกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด และนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมหารือแนวทางเพื่อต่อยอดสร้างโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากงานวิจัยเห็ดนางฟ้าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิตา แจ่มยวง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

[row_inner style=”small”][col_inner span=”6″ span__sm=”12″][ux_image id=”11948″][/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″][ux_image id=”11947″][/col_inner][/row_inner]

พร้อมเยี่ยมชมศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบครบวงจรให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยและฐานะ ลดภาระดูแลผู้เจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

[row_inner style=”small”][col_inner span=”6″ span__sm=”12″][ux_image id=”11950″][/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″][ux_image id=”11946″][/col_inner][/row_inner]

อีกทั้งยังเข้าชมศูนย์สมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence Platform ควบคุมคุณภาพการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ส่งเสริมความเป็นเกษตรอัจฉริยะที่สามารถเพาะปลูกสมุนไพรให้มีคุณภาพสูงตามความต้องการของตลาด  

[row_inner style=”small”][col_inner span=”6″ span__sm=”12″][ux_image id=”11944″][/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″][ux_image id=”11945″][/col_inner][/row_inner]

SAS เห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงทุ่มเท ผลักดันงานวิจัยที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อนำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีแผนขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรไบโอติกเพื่อรองรับตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

[/col][/row]