เคยสงสัยไหม น้ำมีกลิ่น น้ำมีสีดำ แบบนี้น้ำผิดปกติหรือเปล่านะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะ 

น้ำคืออะไรนะ  

น้ำเป็นสารประกอบทางเคมีที่มีสูตร H2O มีลักษณะเป็นของเหลว โปร่งใส ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น และเกือบจะไม่มีสี จากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์พบว่า บนพื้นผิวโลกมีน้ำปกคลุม 71%  และ เป็นน้ำจืดเพียง 2.5% ซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก  

 ปัจจุบันการนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้น้อยลง เนื่องจากมนุษย์มีการทำกิจกรรมที่ใช้น้ำตลอดเวลา ทั้งการอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นการเปลี่ยนลักษณะของน้ำจากน้ำดีให้กลายเป็นน้ำเสียได้ หากมองให้กว้างขึ้นเรามีการนำน้ำไปใช้ในภาคเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรม การคมนาคม รวมไปถึงภาคเกษตรกรรม หากมีการจัดการระบบของน้ำทิ้งไม่ดี สิ่งที่เราจะได้ คือ น้ำเสียและกลิ่นของน้ำเสีย  

น้ำเสียคืออะไร 

น้ำเสีย คือ น้ำที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งสกปรกเหล่านี้ทำให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น น้ำมัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่าง ๆ เป็นผลให้น้ำกลายเป็นน้ำเสียในที่สุด 

ที่มาของน้ำเสีย 

น้ำเสียจากชุมชน: เกิดจากกิจกรรมใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค สำหรับการดำรงชีวิตของคนเราเช่น บ้านพักอาศัย บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม โรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น 

น้ำเสียจากอุตสาหกรรม: เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค และเกิดจากกระบวนการผลิต การล้างทำความสะอาด เป็นต้น 

น้ำเสียจากการเกษตร: เกิดจากกิจกรรมการเกษตร เช่น จากการเลี้ยงสัตว์ การล้างทำความสะอาด จากการเพาะปลูกการชะล้างยาฆ่าแมลง ปุ๋ย เป็นต้น 

เราจะทำให้น้ำเสียเป็นน้ำดีได้ไหม? 

การบำบัดน้ำเสีย 

การบำบัดน้ำเสีย หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียให้ดีขึ้น ทำสารปนเปื้อนในน้ำหมดไป ทำให้หมดความอันตรายหรืออันตรายน้อยลง ทำให้กลิ่นเหม็นลดลง น้ำใสขึ้น ทำโดยใช้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการทางกายภาพ  กระบวนการทางเคมี กระบวนการทางชีวภาพ  การเกิดน้ำเสียมีปัจจัยในการเกิดได้หลายอย่าง เช่น สารและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดน้ำเสียมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรค สารพิษต่างๆ ตะกอนดินและเกลือ ดังนั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อนที่จะเลือกวิธีบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดประหยัดที่สุดและก็เหมาะสมที่สุด  

อ้างอิง 

เข้าถึงได้จาก:https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3.03 มิถุนายน 2567. 

เข้าถึงได้จาก:https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi3/water/solu.htm.03 มิถุนายน 2567.