ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. มาลัย ทวีโชตภัทร กับรางวัล “บุคลากรสายวิชาการดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2566

 บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. มาลัย ทวีโชตภัทร กับรางวัล “บุคลากรสายวิชาการดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2566 โดยสมาคมอาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รศ.ดร. มาลัย ทวีโชตภัทร เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโพรไบโอติก โดยศึกษา วิจัยและพัฒนาค้นคว้าโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเกิบ 20 ปี โดยมีการศึกษาทั้งในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และในมนุษย์ มีการจดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งดำเนินงานภายใต้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ